Zasady pobytu z pupilem w naszym hotelu

Zasady pobytu Gości ze zwierzętami na terenie hotelu

ornaments
 1. Prosimy o zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem najpóźniej podczas dokonywania rezerwacji pobytu. Pobyt czworonoga jest płatny według obowiązującego aktualnie cennika.
 2. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Goście hotelowi podróżujący ze zwierzętami są zobowiązani do przestrzegania naszego regulaminu.
 3. Każdy Gość zobowiązany jest przekazać informację o planowanym pobycie hotelu razem ze zwierzęciem lub zwierzętami wraz ze złożeniem rezerwacji na pobyt w hotelu, a w przypadku braku rezerwacji – powinien przekazać taką informację bezpośrednio pracownikowi Działu recepcji najpóźniej przed rozpoczęciem pobytu w hotelu.
 4. Na przyjazd wszelkich zwierząt i ich pobyt w pokoju z Gościem hotelowym wymagana jest każdorazowo indywidualna zgoda Managera Hotelu.
 5. Zabroniony jest pobyt chorych zwierząt – bez względu czy jest to choroba zakaźna, czy też innego rodzaju dolegliwość. Złożenie wniosku na podstawie posiadającej książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie) o wyrażenie zgody na pobyt zwierzęcia na terenie hotelu jest równoznacznie z oświadczeniem Gościa o braku dolegliwości zdrowotnych zwierzęcia.
 6. Gość hotelowy, który przebywa na terenie hotelu ze zwierzęciem, zobowiązany jest do sprzątania i zachowania czystości po swoim zwierzęciu na terenie całego kompleksu
 7. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 8. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 9. Zabronione jest korzystanie przez zwierzęta z łóżek, sof, foteli i innych mebli przeznaczonych do wypoczynku dla ludzi.
 10. Każde zwierzę powinno mieć zapewnione przez Gościa własne miejsce do spania (kojec, kontener, transporter itp.).
 11. Wyprowadzanie zwierząt należących do Gości hotelowych może odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku wyprowadzania psów wymagany jest także nałożony kaganiec
 12. Zabronione jest przebywanie zwierząt na terenie stajni oraz na terenie zewnętrznego placu zabaw dla dzieci.
 13. Zabronione jest zbliżanie się Gości ze zwierzętami do znajdujących się na terenie obiektu zwierząt – przebywających zarówno na terenie obiektu oraz stajni.
 14. Gość hotelowy przyjmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi podczas pobytu jego zwierzę, w tym szkody wobec innych Gości hotelowych, wobec innych zwierząt przebywających czasowo lub stale na terenie hotelu, wobec samego hotelu oraz wobec obsługi/pracowników hotelu. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia
 15. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 16. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez Managera Hotelu.
 17. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 18. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Manager Hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 19. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata administracyjna w wysokości 300 zł oraz dodatkowo zostanie naliczona związana z pobytem zwierzęcia zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem.
 20. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym gościom.
 21. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w hotelu i akceptuje jego zapisy.