Regulamin

Regulamin pobytu Gościa w hotelu

ornaments

Paragraf $1

 1. Przy zameldowaniu Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania i wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa recepcjonista może wpisać pozostałe dane meldunkowe z dokumentu tożsamości, który w tym celu udostępni Gość.
 3. Gość opłaca pobyt w dniu przyjazdu podczas zameldowania. Możliwa jest również przedpłata rezerwacji przelewem na podstawie proformy.
 4. Gość rozpoczynając pobyt w hotelu równocześnie akceptuje regulamin hotelu.
 5. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 6. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 7. Przedłużenie pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 20:00 w dniu, poprzedzającym wymeldowanie. Hotel uwzględni przedłużenie pobytu w miarę dostępności pokoi.
 8. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 12:00 bez wcześniejszego ustalenia z recepcją zostanie potraktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową.
 9. Każdy Gość zobowiązany jest przekazać informację o planowanym pobycie w hotelu razem ze zwierzęciem wraz ze złożeniem rezerwacji na pobyt w hotelu, a w przypadku braku rezerwacji – powinien przekazać taką informację bezpośrednio pracownikowi działu recepcji najpóźniej przed rozpoczęciem pobytu w hotelu / patrz: szczegółowy regulamin pobytu zwierzęcia w hotelu /. Za pobyt zwierzęcia w hotelu obowiązują opłaty.

Paragraf $2

 1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazać pokoju innym osobom.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7:00 – 22:00.
 3. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tej osoby do pokoju Gościa hotelowego, według ceny obowiązującej w danym dniu.
 4. Sprzątanie w pokojach i wymiana ręczników odbywa się co drugą dobę hotelową.

Paragraf $3

Zastrzeżenia dotyczących jakości usług, Gość zobowiązany jest zgłosić w recepcji niezwłocznie po ich zauważeniu.

Paragraf $4

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu nie mogą zakłócać spokoju i pobytu innych Gości.

Paragraf $5

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób lub zwierzęta, które przebywają w obiekcie na warunkach hotelowych.
 2. Opłata za zgubienie lub zniszczenie klucza wynosi 100 zł.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia hotelu.
 4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 5. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się w sposób agresywny, hotel ma prawo wymówić rezerwację pokoju w trybie natychmiastowym zachowując wniesione wcześniej opłaty.

Paragraf $6

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien.

Paragraf $7

 1. We wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez wyjmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów tytułem dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.

Paragraf $8

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz innych przedmiotów mających wartość materialną, artystyczną lub inną – jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą po wydaniu przez Gościa odpowiedniej dyspozycji, odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia terminu rezerwacji w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia rezerwacji. Jednak najpóźniej do 7 dni przed planowanym pobytem. W przeciwnym wypadku zaliczka zostanie rozliczona na konto obiektu.
 5. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji.

Życzymy miłego wypoczynku